Skip to main content

คณะเภสัชฯ มช. ร่วมกับ หอการค้า จ.เชียงใหม่ จัดอบรม โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง

7

โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง

 

คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, คุณรัฐภัทร ศรีจันทร์กลัด เครือข่ายชมรมเครื่อสำอางสมุนไพรล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเปิด "โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ" (Cosmetic Valley) ณ ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำคุ้มขันโตก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง จากสมุนไพรไทยให้มีประสิทธิภาพสู่ตลาดสากล

 

โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง

ทั้งนี้ การจัดอบรม "โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ" (Cosmetic Valley) ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเครื่องสำอางในภาคเหนือ ที่ต้องการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมอบรมแบ่งเป็นหลักสูตรกิจกรรม การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางในภาคเหนือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและนวัตกรรมเครื่องสำอาง /เวชสำอาง /ผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เวชสำอางสากลสมุนไพรการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมสมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาของภาคเหนือ

 

โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง

ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอาง และเวชสำอางในต่างประเทศได้หันมาให้ความสนใจ สมุนไพรในประเทศเขตร้อนมากขึ้น พบว่า ตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยนับเป็นตลาดที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงมากในแต่ละปี รวมไปถึงนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลในปัจจุบัน ผนวกแรงหนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย คือ ภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้า เพื่อพัฒนาและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางในภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำ (วัตถุดิบสมุนไพร) การควบคุมคุณภาพสารสกัด สร้างความมั่นใจต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ไปจนถึงกระบวนการที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งมีข้อมูลเชิงวิชาการรองรับ ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย พร้อมพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและสปาภาคเหนือ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล

 

โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง

 

Profile picture for user HIPTHAILAND

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai