Skip to main content

AIDS ALMOST ZERO วาเลนไทน์นี้ รักอย่างไร ให้ไกลเอดส์

52

HIP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสื่อมวลชนไปติดตามการลงพื้นที่ของมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ กับการทำงานร่วมกันของหลายๆ ฝ่าย ที่มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือความหวังที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเมืองไทยลดจำนวนลง

 

AIDS ALMOST ZERO

 

AIDS ALMOST ZERO

 

‘วาเลนไทน์นี้ รักอย่างไร ให้ไกลเอดส์’ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ‘อีกนิดพิชิตเอดส์’ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย กับการนำสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์, การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม, การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็ก/เยาวชนและแรงงานข้ามชาติ ณ แคมป์บ้านพักคนงานก่อสร้างช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่

 

AIDS ALMOST ZERO

 

a

 

AIDS ALMOST ZERO

 

กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ได้แก่กลุ่มรักษ์ไทยพาวเวอร์ทีน และกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี โดย มูลนิธิผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอดส์ ในการลงพื้นที่ทำงานในระดับชุมชนในภาคเหนือ เนื่องจากพบว่าสังคมไทยยังมีปัญหาในเรื่องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดเชื้อ การถูกตีตราและเลือกปฏิบัติจากสังคม ไปจนถึงสิทิในการเข้าถึงการรักษาและการรักษาสิทธิของตนเอง ในขณะที่ตัวเลขเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีก็เป็นอีกสิ่งที่น่าเป็นห่วง เมื่อสถิติแสดงให้เห็นว่า การติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 สูงถึงร้อยละ 70 และมีวัยรุ่นน้อยกว่าครึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวี

 

AIDS ALMOST ZERO

 

AIDS ALMOST ZERO

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการแบ่งการทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งพี่ๆ จากมูลนิธิรักษ์ไทยรับหน้าที่นำน้องๆ ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่นการระบายสีบนป้ายผ้า การบิดลูกโป่งเป็นรูปต่างๆ  กลุ่มต่อมาคือกลุ่มเด็กโต ซึ่งพี่ๆ จากกลุ่มพาวเวอร์ทีนจะรับหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี ผ่านการพูดคุย ถาม-ตอบ และการสาธิตเกี่ยวกับถุงยางอนามัย ส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ ที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยเฉพาะในเรื่องประสบการณ์เมื่อมีลูก และการใช้ชีวิตเป็นครอบครัว

 

AIDS ALMOST ZERO

 

AIDS ALMOST ZERO

 

คุณนพรุจ หมื่นแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์ไทยพาวเวอร์ทีน  กล่าวถึงการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “จากการรณรงค์ให้ความรู้ด้านเพศศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์ และเชื้อเอชไอวีมาตลอด 12 ปี พบว่าวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รู้ข้อมูลเรื่องเพศที่ถูกต้อง ดังนั้นเราจึงพยายามให้ความรู้เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อ ส่วนอีกปัญหาที่สำคัญคือวัยรุ่นตั้งครรภ์และเด็กทารกเกิดใหม่ติดเชื้อเอชไอวี สาเหตุมาจากการการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและไม่ไปตรวจหาเชื้อ เมื่อขาดความรู้ความเข้าใจ ติดเชื้อแล้วไม่เข้ารับการรักษา ทำให้เด็กที่เกิดมาได้รับการถ่ายเชื้อเอชไอวี กลายเป็นปัญหาทั้งการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ และปัญหาด้านจิตใจของแม่และเด็ก รวมไปถึงการถูกตีตราจากสังคม ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อไม่มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิต กลุ่มของเราจึงอยากให้ความรู้กับคนเหล่านี้และสังคม เพราะเราเชื่อว่าถ้าสังคมเข้าใจก็จะไม่ตีตราและไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ”

 

AIDS ALMOST ZERO

 

AIDS ALMOST ZERO

 

AIDS ALMOST ZERO

 

AIDS ALMOST ZERO

 

นวยกส่วนคุณเย็นจิต สมเพาะ ผู้อำารมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทำอยู่ คือการเข้าถึงกลุ่มประชาชนที่มีโอกาสรับเชื้อเอชไอวีสูง และให้คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกวิธี “เมื่อสิ้นปี 2558 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สะสมจำนวนถึง 1.5ล้าน คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,900 คน หรือเฉลี่ยต่อวันวันละ 19 คน การหาทางลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย เรามีองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์จากทั่วประเทศไทยมากกว่า 150 องค์กร ซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญที่จะสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งช่วยเหลือผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนดังกล่าว

“สำหรับเป้าหมายที่มูลนิธิและภาคเครือข่ายตั้งไว้ก็คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ และการลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และในขณะเดียวกัน การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอชไอวีที่ถูกต้องต่อสังคม ก็จะนำไปสู่การลดการรังเกียจ และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วย”

 

AIDS ALMOST ZERO

 

AIDS ALMOST ZERO

 

สามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยยุติการติดเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ได้ที่

โครงการอีกนิดพิชิตเอดส์ ชื่อบัญชี AIDS ALMOST ZERO เพื่อมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่ 319-295473-1, ธนาคารกรุงเทพฯสาขาซอยอารี เลขที่ 127-499778-0

 

และสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : AIDS ALMOST ZERO (https://www.facebook.com/AIDSALMOSTZERO/)

 

เรื่อง/ภาพ : นิธิพร จันทะวัง / ซาฟีนา ฮัมดาหลี

Profile picture for user HIPTHAILAND

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai