Skip to main content

HIP OCTOBER 2018 SECTION A

420
CNX Music New Releases

HIP OCTOBER 2018 SECTION A

Download
Profile picture for user wachi23

Wachiradon Chaipoom

โจ้ - วชิรดล ไชยภูมิ หรือ DJ. Scooby Doo [SCBD] ที่นอกจากจะเป็น Art Director ของฮิพแล้ว ยังควบตำแหน่งลูกพี่ใหญ่ของกลุ่ม GANGBANG PARTY แล้ว ยังเปิดเพลงอยู่ที่ Lounge by Warm Up Cafe Chiang Mai อีกด้วย