Skip to main content
Wachiradon Chaipoom

โจ้ - วชิรดล ไชยภูมิ หรือ DJ. Scooby Doo [SCBD] ที่นอกจากจะเป็น Art Director ของฮิพแล้ว ยังควบตำแหน่งลูกพี่ใหญ่ของกลุ่ม GANGBANG PARTY แล้ว ยังเปิดเพลงอยู่ที่ Lounge by Warm Up Cafe Chiang Mai อีกด้วย

Wachiradon Chaipoom , 6 Dec 2018
Wachiradon Chaipoom , 5 Dec 2018
Wachiradon Chaipoom , 2 Oct 2018
Wachiradon Chaipoom , 2 Oct 2018
Wachiradon Chaipoom , 26 Jun 2018
Wachiradon Chaipoom , 26 Jun 2018